Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Zakaz uprawy w Polsce zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i ziemniaka

W dniu 28 stycznia 2013 roku weszła w życie Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku. Ustawa znosi zakaz rejestracji odmian i obrotu materiałem siewnym odmian GMO, tym samym wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2009 roku, który stwierdził niezgodność prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Ustawa reguluje przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, zasady etykietowania i oznaczania materiału siewnego oraz jego obrotu i kontroli.

28 stycznia 2013 roku weszło jednak w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego:

  • odmian kukurydzy MON 810 (Dz.U.2013.39)
  • odmiany ziemniaka Amflora (Dz.U.2013.27).

Główną przesłanką wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 jest zagrożenie zanieczyszczeniem zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych w Polsce, co może spowodować trudności dla hodowców pszczół i ograniczyć spożycie miodu. W przypadku ziemniaka Amflora uzasadnienie dotyczy nie zachowania pełnej czystości uprawy skrobiowej w 2010 roku. Odmiana ta została zanieczyszczona inną, testowaną i niedopuszczoną do uprawy odmianą Amadea. Genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amadeo, znaleziono na polach w północnej Szwecji w uprawie ziemniaka odmiany Amflora.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów – zakazujących uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych należy przechowywać dokumenty zakupu materiału siewnego oraz etykiety urzędowe, którymi są one oznakowane.

Źródła:
www.kprm.gov.pl
piorin.gov.pl
www.minrol.gov.pl
www.lapy.podlasie.pl


Warszawa, luty 2013

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk