Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Badania produktów ekologicznych

Od 2005 roku w ramach systemu AGROKOSZTY prowadzone są badania rolniczych działalności produkcyjnych w gospodarstwach posiadających certyfikat zgodności z zasadami produkcji ekologicznej.

Badania mają na celu poznanie wydajności produkcyjnej poszczególnych działalności roślinnych i zwierzęcych realizowanych w gospodarstwach ekologicznych, wielkości ponoszonych kosztów bezpośrednich i nakładów. Badania służą też ocenie roli dopłat, w tym zwłaszcza dopłat ekologicznych, pozyskiwanych przez rolników w wyniku realizacji programów rolnośrodowiskowych. Pozwala to oceniać udział wsparcia finansowego ze środków budżetowych w wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej, a więc wykazuje na ile dotowanie jest konieczne dla istnienia rolnictwa ekologicznego bądź jest dodatkowym wsparciem poprawiającym efekt gospodarowania w zamian za rezygnację rolnika z programu produkcji z użyciem środków chemii rolnej.

Uzyskane wyniki dają też możliwość bliższego określenia różnic w poziomie ponoszonych kosztów i nakładów względem produktów konwencjonalnych, uzyskiwanych plonów, pozwalają też ustosunkować się realniej do potencjalnych możliwości produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw ekologicznych. Koszty i nakłady przeliczone na jednostkę produktu umożliwiają realne odniesienie się do roli rolnictwa ekologicznego jako czynnika wspierającego zdrowe środowisko naturalne i sprzyjającego zdrowiu człowieka.

W pierwszym roku badań (2005) działalności ekologicznych w systemie AGROKOSZTY uzyskano wyniki dla czterech działalności roślinnych: pszenicy ozimej, żyta ozimego, ziemniaków jadalnych oraz truskawek w uprawie polowej. Badania wykonano na bardzo małej zbiorowości gospodarstw, co wynika z małej reprezentacji gospodarstw ekologicznych w próbie Polskiego FADN. Bazą badawczą systemu AGROKOSZTY są bowiem wyłącznie gospodarstwa prowadzące rachunkowość w systemie Polski FADN.
Z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania FADN w Polsce przybywa w próbie gospodarstw ekologicznych, co sprzyja poszerzeniu zakresu badań oraz liczby badanych podmiotów. Tym samym uzyskane wyniki stają się bardziej wiarygodne, choć mogą stanowić tylko wartość poznawczą. W roku 2006 badania zostały poszerzone o kolejne działalności roślinne i pierwsze działalności zwierzęce (krowy mleczne i tuczniki). W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój badań, choć o ich zakresie decydować będzie potencjał badawczy, jakim są gospodarstwa reprezentowane w próbie Polskiego FADN.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk