Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

System AGROKOSZTY

Badania w ramach systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY prowadzone są pod kierunkiem IERiGŻ-PIB w Warszawie. System ten rozwinął się i funkcjonuje dzięki współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Obecnie finansowany jest ze środków programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, realizowanego przez IERiGŻ-PIB. Program został ustanowiony na lata 2015-2019 uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.
 • W latach 2011-2014 finansowany był ze środków programu wieloletniego „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” realizowanego przez IERiGŻ-PIB na mocy uchwały Rady Ministrów z lutego 2011 r.
 • W latach 2005-2009 finansowany był ze środków programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", realizowanego przez IERiGŻ-PIB na mocy uchwały Rady Ministrów z maja 2004 r.
 • Efektem finalnym prac podejmowanych w ramach systemu AGROKOSZTY jest obszerna baza danych do wszechstronnego wykorzystania. Baza ta jest podstawą przygotowywanych ekspertyz i różnych opracowań, a przede wszystkim prowadzonych prac naukowo-badawczych:

  1. W ramach działalności statutowej IERiGŻ-PIB, realizacji tematu I, pt:
   "Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych"
   Zadania badawcze:
   • Produkcja, koszty i dochody uzyskane z produkcji wybranych produktów rolniczych
   • Szacunek wyników ekonomicznych produkcji wybranych produktów rolniczych
  2. W ramach programu wieloletniego ustanowionego na lata 2015-2019, realizacji w temacie VI zadania badawczego nr 4, pt:
   "Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych"
  3. W ramach programu wieloletniego ustanowionego na lata 2011-2014, realizacji w temacie VII zadania badawczego nr 3, pt:
   "Nadwyżki ekonomiczne z wybranych produktów rolniczych, ich bieżąca analiza i ocena skali oraz zakresu zmian spodziewanych w perspektywie średnioterminowej"
  4. W ramach programu wieloletniego ustanowionego na lata 2005-2009, realizacji tematu VII, pt:
   "Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej".

  Cele prac badawczych:

  • Ocena sytuacji dochodowej podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych.
  • Analizy ekonomiczne w ujęciu regionalnym, w zależności od skali produkcji oraz według innych kryteriów klasyfikacji.
  • Ocena wpływu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na efekty ekonomiczne podstawowych produktów rolniczych.
  • Określenie czynników determinujących poziom dochodów.
  • Analizy z zakresu kosztów jednostkowych, opłacalności i pracochłonności produkcji.
  • Wsparcie dla ośrodków decyzyjnych, naukowych, jednostek wspierających rozwój rolnictwa oraz innych instytucji.

  Badania produktów rolniczych w systemie AGROKOSZTY oraz prace naukowo-badawcze, realizowane są głównie przez zespół pracowników Działu Zbierania Danych i Rachunku Wyników Wybranych Produktów Rolniczych.  © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk