Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Cel badań

Celem prowadzonych badań jest stworzenie bazy danych źródłowych o wartości produkcji, kosztach bezpośrednich i nakładach dla wybranych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zgromadzone dane pozwolą na obliczenie nadwyżki bezpośredniej zgodnie z metodyką obowiązującą w Unii Europejskiej.

Tak wykonywane rachunki zapewnią porównywalność uzyskanych wyników dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej na poziomie kraju i Unii Europejskiej. Jednolitość metodyczna ma ogromne znaczenie dla przeprowadzania poprawnych analiz danych i wyciągania właściwych wniosków.

Utworzona baza danych źródłowych będzie podstawą do obliczania jednostkowych kosztów wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych, nadwyżki bezpośredniej, a także – przy założeniu korzystania z bazy danych systemu „Polski FADN” – pozwolą na wykonywanie rachunków kosztów pełnych
(tzw. ekonomicznych), czyli do kategorii dochodowej, która odzwierciedla umiejętności zarządcze rolnika,
a mianowicie „dochodu z tytułu zarządzania”. Oczywiście w tego typu rachunkach, koszty związane funkcjonowaniem gospodarstwa jako całości muszą być rozdzielane na poszczególne działalności według określonych, subiektywnie dobieranych kluczy podziałowych. Wieloletnie badania wskazują jednak, że uzyskiwane wyniki wiernie odzwierciedlają tendencje zachodzących zmian na skutek zmieniających się zewnętrznych warunków gospodarowania.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk